Hoppa till innehåll

OM APRINOVA

VISION

MISSION

AFFÄRSIDÈ

MEDSKAPANDE SOM VÄRDERING

MÄNNISKOSYN/CREDO

 

 

 

 

 

 

MEDARBETARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprinova, en medskapande partner

En medskapande människa, medarbetare och ledare är aktiv, engagerad, utvecklande och ansvarig genom sitt sätt att förhålla sig till livet, arbetet och i alla olika typer av situationer.

Att kunna utvecklas som en medskapande människa förutsätter att jag vill se mig själv som ansvarig för mig själv och mitt liv. Det förutsätter också att andra, medmänniskor, medarbetare och ledare, aktivt understödjer min utveckling, vill och vågar utmana mig och varken försöker överta ansvaret eller bara överge mig.

Som ledare innebär det att utveckla en professionell medskapande förmåga och förhållningssätt vilket ställer krav på ett personligt medvetet ledarskap med en djup självinsikt om mina egna styrkor och svagheter. Ett personligt ledarskap i kontinuerlig utveckling och ständig förbättring.

Våra verktyg, metoder, pedagogik och processledarskap bygger på medskapande som värdering och aktuell svensk forskning. Medskapande pedagogik och metoder kan tillämpas i olika kulturer för att bygga samsyn om gemensamma värderingar, mål och de generellt viktigaste kompetenserna och färdigheterna för att utveckla en mer medskapande organisation.

Vi vet genom forskning och erfarenhet att ökat medskapande leder till ökat välbefinnande, trivsel, friskare, nöjdare kunder och mer hållbart lönsammare företag och organisationer.

Om Aprinova

Varumärkeslöfte

Medskapande förändringskraft

Credo

Det är vår övertygelse att varje människa är mycket mer än det vi ser.

Valet av Aprinova ger hållbar utveckling?

En fungerande kunskap är personlig och levande. Varje människas förståelse är lika personlig och unik som våra fingeravtryck. Vi kan med fog påstå att varje människa i det avseendet är sin egna unika modell, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Att undervisa människor om andras erfarenheter, kunskaper och modeller fördröjer verklig utveckling och blir ett hinder för ökad självmedvetenhet och insikt.

Det är alltså först när vi möter andra där de befinner sig som vi på riktigt kan lära känna, förstå och utveckla hållbara relationer till andra. Det förutsätter att vi i det mötet kan "glömma oss själva och våra egna modeller", det vill säga, att inte värdera utan att vara genuint nyfikna och uthålliga i vårt lyssnande och i vår vilja att förstå andra. Sådana möten visar sig alltid vara utvecklande för båda parter!

Varje tanke, uttalad uppfattning, beteende, attityd, förhållningssätt och handling har utgångspunkter i grundläggande värderingar, individens medvetenhet, nuvarande kunskap och förståelse. Om vi vill uppnå verklig och långsiktigt hållbar utveckling hos individer, team och organisationer, behöver vi förstå oss själva och andra mer på djupet.

Det genom att tillgodose rätten till olikhet och individualitet, som vi kan få tillgång till den fulla utvecklingspotentialen som ligger i olikheten. Genom det kan vi bättre balansera vårt behov av gemenskap och individualitet och utveckla bättre och mer hållbara team. 

 

Övertagande modeller fördröjer verklig utveckling

Mycket av den konsultverksamhet som bedrivs idag, inom HR, ledarskap, medarbetarskap och lagarbete, syftar till att förändra beteenden. Många konsulter och konsultföretag har egna modeller och arbetssätt för att försöka åstadkomma detta och inte sällan innehåller modellerna egna specifika begrepp och definitioner som först måste läras in och förstås innan förändringsarbetet kan starta. Sådana mer "övertagande" modeller leder sällan eller aldrig till önskade resultat. Övertagande utvecklingsmodeller, ledarskap, pedagogik och arbetssätt kommer aldrig åt det som är själva grunden till beteendet, det vill säga varje individs egen unika förståelse, grundvärderingar och identitet. Tvärtom leder övertagande modeller, ledarskap och rationalistiskt tänkande till att var och en kommer längre bort från sig själv och tvingas fokusera på det som andra har bestämt är viktigt. Byte av chef innebär oftast byte av modell och ledarskap.

Aprinova Medskapande förändringskraft


STEG 1. Medskapande kartläggning
TQM(Team quality Mapping) är ett verktyg för att förkorta vägen mellan kartlägning - insikt - handling. Det förenar djupintervjuns kvalitet med enkätens enkelhet.

STEG 2. Medskapande Värdegrund
En gemensamt framtagen värdegrund som delas av alla är en hållbar förändringskraft

STEG 3. Medskapande ledarskap
När organisationens nuläge är kartlagt, en gemenaamt ägd värdegrund framtagen, är det vikrigt att ledaren har medvetenheten, insikten, kunskapen och förmågan att leda, följa upp och aktivt understödja medarbetarnas, teamens och verksamhetens utveckling på ett långsiktigt hållbart sätt.

Aprinovas process för utveckling av det personliga och förutsättningsskapande ledarskapet ger ledarna möjlighet att utvecklas både individuellt och som som lagspelare tillsammans med andra ledare. 
 

    Aprinova Sweden AB

   Telefon:
   08-20 00 13

   Email:
   info@aprinova.se